Cochemská prax v SR

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Zavedenie Cochemskej praxe v SR

Prečo je potrebné?

   Pretože 

 • NEVIEME priviesť rodičov k prevzatiu zodpovednosti za vniknutú situáciu
 • NEVIEME priviesť rodičov k prevzatiu zodpovednosti za dieťa
 • NEVIEME priviesť rodičov k vzájomnej spolupráci ohľadne dieťaťa a k uzavretiu spoločnej dohody o jeho budúcnosti
 • POROVNÁVAME rodičov a SKRÝVAME SA za najlepší záujem dieťaťa
 • NEVIEME pracovať s najlepším záujmom dieťaťa
 • inštitúcie pracujú NEEFEKTÍVNE – dlhé časové lehoty, vyrábanie zbytočných písomnosti, vytváranie priestoru pre manipuláciu, podpora rodičovského konfliktu
 • NEVIEME správne komunikovať medzi profesiami, často sa navzájom nerešpektujú
 • často dochádza ku krivým obvineniam jedného z rodičov
 • NÁM CHÝBA VČASNÁ INTERVENCIA - je základom úspechu pomoci alebo deeskalácie konfliktu. Tak ako to bolo v minulosti, aj dnes je potrebné obnoviť povinnosť partnerov pred rozvodom povinne navštíviť párového poradcu alebo rodinného mediátora. Túto činnosť rovnako ako v minulosti by mali vykonávať odborníci, ktorí na to majú vzdelanie – vyštudovanú sociálnu prácu, psychológiu alebo špeciálnu pedagogiku a ďalej sa v danej oblasti vzdelávajú. Je mylné sa domnievať, že niekoľkohodinový kurz mediácie dokáže nahradiť vedomosti získané počas vysokoškolského vzdelania v daných odboroch. Riešenie rodinného konfliktu, kde sú vzájomné citové väzby iné ako pri pracovných alebo susedských sporoch, má svoj vývoj, ovplyvňujú ho rôzne faktory a pri jeho riešení sa hranice poradenstva, krízovej intervencie či psychoterapie prelínajú.

 

Základné princípy Cochemskej praxe:

Cochemská prax je založená na 4 základných princípoch:

 • Rozhodnutie a zodpovednosť patrí do rúk rodičov – tak ako sú rodičia zodpovední za privedenie dieťaťa na svet, sú zodpovední aj za jeho život. Pri rodičovskom konflikte dieťa nenesie žiadnu zodpovednosť a nemusí strácať rodinné väzby.

  Pred rozvodom / rozchodom

  Pri rozvode / rozchode

  Láska, radosť, spoločná starostlivosť o seba navzájom aj o dieťaťa, rodinné vzťahy so širšou rodinnou, obaja rodičia sú rovnocenní, žiadna inštitúcia ich nekontroluje ako sa o dieťa starajú, ako bývajú, nikto ich nehodnotí, neprešetruje ani nevyšetruje

  Hnev, pomsta, manipulácia, „pranie špinavého prádla“, seba obhajovanie, dokazovanie spôsobilosti postarať sa o vlastné dieťa, dokazovať schopnosť tráviť s ním voľný čas, čeliť rôznym podozreniam alebo krivým obvineniam, doprosovať sa o informácie o dieťati

  Rodičia potrebujú

  Rešpekt – byť rešpektovaní svojim dieťaťom, obaja sú pre dieťa dôležití – obaja majú v jeho živote svoju úlohu a miesto
  Podporu a dôveru – od inštitúcií, že svoj konflikt dokážu vyriešiť k obojstrannej spokojnosti, pretože potom je spokojné aj dieťaťa
  Pomoc – odborná, profesionálna pomoc pri zvládaní negatívnych emócií a získaniu komunikačných zručností v záujme dieťaťa
  Znovu prevzatie rodičovskej zodpovednosti, práv a povinností – rozhodnutie je na nich

 

 • Všetky profesie sú si rovné – príspevky jednotlivých profesií k riešeniu rodičovského konfliktu sú rovnocenné. Ich postup, rovnako ako vstup do riešenia, je potrebné zladiť a tým zabezpečiť prínos tej profesie, ktorá je v danom okamihu najpotrebnejšia. Je nevyhnutná ich vzájomná komunikácia a výmena informácií.
 • Rešpekt , komunikácia, orientácia na budúcnosť a perspektívu dieťaťa – sú základným predpokladom v prístupe k rodičom ako aj pri vzájomnej spolupráci odborníkov.
 • Koordinovaný intenzívny postup – koordinovaný postup znamená, že do rodičovského sporu vstupuje vždy tá profesia, ktorá je v danej fáze rodičovského konfliktu prínosná. Všetky profesie sa snažia viesť rodičov k aktívnej spolupráci pri hľadaní riešení. Intenzívny postup unamená, že sa koná ihneď, termíny sú stanovované v rámci dní, pretože ide o záležitosti dieťaťa a tie majú najvyššiu prioritu.

 

 Role profesií v Cochemskej praxi

 • Súd

  Súčasný stav - súd

  Cochemská prax – zmena pre súd 

   • Prvé pojednávanie vytýčené po mesiacoch od podania návrhu na súd
   • Vydávanie neodkladných opatrení, ktoré nenapomáhajú riešeniu situácie, naopak zvyšujú konflikty, deti sú vystavené napätým situáciám alebo nemajú kontakt s druhým rodičom
   • Hľadá "lepšieho" rodiča
   • Ustanovuje kolízneho opatrovníka
   • Nariaďuje výchovné opatrenie
   • Ustanovuje súdneho znalca
   • Nemá zákonom určený čas na vyriešenie sporu
   • Konania trvajú niekoľko mesiacov alebo rokov
   • S výsledným rozhodnutím nie je spokojný minimálne jeden rodič, niekedy nikto

   • Sudca určuje čo najrýchlejšie termín stretnutia na súde – do dvoch týždňov
   • Zo svojej pozície nariadi rodinnú mediáciu
   • Je členom interdisciplinárnej skupiny, stretáva sa s jej členmi a komunikuje s nimi
   • Kompetencie rodičov posudzuje na základe ich vôle a ochoty spolupracovať na rodičovskej dohode
   • Nevydáva neodkladné opatrenie len na základe tvrdenia jednej strany alebo ak nemá iný doklad dokazujúci potrebu vydania neodkladného opatrenia
   • Účelnejšie nariaďovanie znaleckého dokazovania – len v prípadoch ak existujú dôvodné pochybnosti o rodičovskej kompetencii
   • Vytváranie tlaku na rodičov, aby prevzali rodičovskú zodpovednosť za dieťa aj za vznik danej situácie – vinníci sú vždy dvaja


 • Párové poradenstvo, rodinná mediácia

   Súčasný stav – poradenstvo, rodinná mediácia

  Cochemská rax – zmena pre poradenstvo, rodinnú mediáciu 

   • povinnosť navštevovať poradňu pred rozvodom, ako to bolo do roku 1989 už neexistuje – táto povinnosť bola prejavom štátu o zachovanie manželstva, rodiny, ak sa manželstvo nepodarilo udržať, manželia sa dokázali rozísť dôstojnejšie
   • využitie je minimálne
   • na odporúčanie alebo nariadenie súdu
   • pomáha v orientácii súčasného partnerského stavu
   • edukácia, poradenstvo, psychoterapia, mediácia
   • objasnenie dopadu konfliktu na dieťaťa
   • akcentuje na vývojové potreby dieťaťa

   • Povinná rodinná mediácia – pred začatím súdneho konania
   • Mediátor – po neuzavretí rodičovskej dohody je naďalej členom interdisciplinárneho tímu
   • Väčšia efektivita a vynutiteľnosť poradní a rodinných mediátorov
   • Presné definovanie poskytovaných služieb - asistované stretnutia rodičov s deťmi, odovzdávanie dieťaťa, edukácia, rodinná terapia, rodinná mediácia, párové poradenstvo
   • Informovanie súdu o efektivite práce s rodinou
   • Vytváranie tlaku na rodičov a ich prevzatie rodičovskej zodpovednosti za dieťaťa aj za vznik danej situácie – vinníci sú vždy dvaja


 • Advokáti

   Súčasný stav - advokát

   Cochemská prax – zmena pre advokáta 

   • Mnohokrát prispievajú k zdĺhavému riešeniu sporu, a eskalácii situácie
   • Cieľom je chrániť a presadzovať záujem klienta = cieľom je zvíťaziť v súdnom spore

   • Dokáže vystúpiť zo svoje komfortnej zóny a svojim prístupom viesť klienta k dohode s druhou stranou
   • Aktívne spolupracuje s ostatnými odborníkmi na riešení a hľadaní dohody
   • Konfrontuje klienta aj s negatívnymi dopadmi jeho želaní


 • SPODaSK

   Súčasný stav - SPODaSK

   Cochemská prax – zmena pre SPODaSK

   • Spisovanie záznamov a hromadenie spisov
   • Uskutočňuje aj samostatné stretnutie s rodičmi
   • V mnohých prípadoch nespokojnosť klientov s prácou a pomocou
   • Nevedia rázne priviesť rodičov k tomu, aby uzavreli dohodu
   • Zaťaženosť pracovníkov spisovaním podávaním nezmyselných informácií rodičmi

   • Pracuje vždy s oboma rodičmi naraz
   • Eliminuje prenášanie zodpovednosti a riešenia rodičov na kolízneho opatrovníka
   • Eliminuje záťaž pracovníka neprijímaním neustále nových nepodstatných dôkazov – ako špinavé prádlo od jedla, alebo odretá ruka od pádu..)
   • Vie byť direktívnejší v prístupe k rodičom a trvať na tom aby sa dohodli
   • V správe poukáže na rodiča, ktorý sa nechce dohodnúť
   • Získava väčší rešpekt u rodičov
   • Trvá na prevzatí rodičovskej zodpovednosti za dieťa
   • Informuje aj o negatívnom dopade na dieťa v prípade nedohody rodičov


 • Súdny znalec

   Súčasný stav  - súdny znalec

   Cochemská prax – zmena pre súdneho znalca 

   • Poveruje sa vždy, keď rodičia sa nevedia dohodnúť
   • Je ako svedkom pre súd
   • Je poverený súdom, od ktorého dostáva otázky na vypracovanie, ktoré sú skôr na porovnávanie osobností rodičov , ich výchovných kompetencií, má zistiť vzťah medzi dieťaťom a rodičom, čím sa jeden rodič označuje za lepšieho druhý za horšieho
   • Štandardizované psychologické metódy pomáhajú len málo

   • Znalec sa využíva len minimálne – v prípadoch kedy je podozrenie alebo tvrdenie, že išlo o fyzické, psychické týranie alebo sexuálne zneužívanie
   • Svojim záverom nevyhodnocuje, komu by malo byť dieťa zverené do starostlivosti
   • Znižujú sa finančné náklady rodičov na vypracovanie znaleckého posudku