Cochemská prax nefunguje, lebo...

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

"Cochemská prax nezohľadňuje názor dieťaťa"

Názor dieťaťa zisťujú rodičia a je ich úlohou tento názor zohľadniť v spoločnej dohode. Ak sa rodičom nedarí dosiahnuť dohodu, prípadne je názor dieťaťa rodičmi vykladaný rôzne, môže súdny znalec odborne zistiť názor dieťaťa a zároveň je jeho úlohou, aby ho sprostredkoval rodičom tak, že to pochopia.

"Súd má veľa práce, nemôže vytýčiť pojednávanie do 14 dní"

Niektoré súdy majú skutočne veľa práce a na termín pojednávania sa čaká dlhé mesiace. Na iných súdoch, väčšinou ide o menšie súdy, sú lehoty oveľa kratšie.
Lehotu 14 dní je potrebné dodržať kvôli včasnej intervencii, čo je jeden z pilierov Cochemskej praxe. Je dobré si uvedomiť, že v Cochemskej praxi môže byť prvé stretnutie rodičov so súdom krátke, tzv. informatívne, nemusí ísť o pojednávanie. Podstatné je, aby súd oznámil rodičom, že je dôležité, aby oni rozhodovali o vlastnom dieťati a že súd očakáva ich spoločnú dohodu. Krátky príhovor s podstatnými informáciami stihne sudca za 10-15 minút. Ďalšie informácie si rodičia nájdu na letáku, ktorý dostanú na súde a poskytne im ich na spoločnom stretnutí SPODaSK.
Podľa judikatúry ESĽP by súd mal konať s výnimočnou rýchlosťou.

"V Nemecku ľudia rešpektujú autority, na Slovensku nie"

Tento argument predniesla sudcom v Berlíne Markéta Nováková z Cochem.cz (pravdepodobne sa s ním stretla aj v Čechách). Sudcovia sa na tom dobre zabavili a zaželali si, aby to bola pravda. Podľa nich na tom nie je ani štipka pravdy, skôr je to naopak.

"SPODaSK nie je vždy kolíznym opatrovníkom"

To je pravda, avšak je v najlepšom záujme dieťaťa, aby ako ochranca práv dieťaťa bol hneď od začiatku účastníkom multidisciplinárneho tímu, aj pred uznesením o ustanovení kolízneho opatrovníka. Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť, majú medzi sebou konflikt (alebo hrozí rodičovský konflikt), je potrebné dieťa chrániť, čo je úlohou orgánu ochrany detí.

"SPODaSK má veľa práce a málo zamestnancov"

Pri súčasnom systéme sa stáva, že sa SPODaSK zaoberá jedným dieťaťom až do jeho dospelosti. Prípad v podstate nie je nikdy vyriešený, lebo rodičia nespokojní s rozhodnutím súdu dávajú na súdy nové a nové návrhy. Toto zaťažuje nielen súdy, ale aj SPODaSK. SPODaSK chodí kontrolovať domácnosti v pracovnej dobe, návštevy sú neohlásené a neúspešné, musia ich opakovať. Touto činnosťou sú vyťažení hneď dvaja zamestnanci, je to neefektívne.
Ak rodičov naučíme hľadať spoločné riešenie, dieťa prestáva byť klientom SPODaSK. Úradu aj súdom sa uľahčí. Ak bude k návštevám domácností prichádzať len pri podozrení na závažné nedostatky, uľahčí sa zamestnancom úradu ešte viac. Navyše nebudú musieť písať písomné správy pre súd. Informácie o pokroku pri rodičovskej dohode a prístupe oboch rodičov podávajú súdu ústne.

"Ak sa rodičia nechcú dohodnúť, nik ich k tomu neprinúti"

Je to tak. Ani v samotnom Cocheme nepriviedli všetkých k dohode. Počas 12 rokov sa dva krát stalo, že musel rozhonúť sudca Jurgen Rudolph. Úspešnosť nebola 100%, ale "len" 99,99%. Stojí za to postupovať podľa Cochemských princípov?
Cochemská prax rodičov nielen tlačí k hľadaniu dohody, ale zároveň im pomáha dohodu dosiahnuť, učí rodičov dohodnúť sa o podstatných záležitostiach dieťaťa. Multidisciplinárny tím ide rodičom príkladom, zo všetkých strán dostávajú jednotné informácie, profesie sa podporujú, spolupracujú. Zároveň sú rodičom opakované potreby dieťaťa, pričom potreba spolupráce rodičov aj po rozchode je jedna z najdôležitejších.

"Psychológovia nedokážu úspešne pracovať s rodičmi proti ich vôli"

Toto tvrdili aj psychológovia v Cocheme. Keď sa dozvedeli o holandských psychológoch, ktorí úspešne pracovali so závislými klientami aj proti ich vôli, úspešne to skúsili s rodičmi aj v Cocheme.

"Advokáti sú povinní zastupovať záujmy svojich klientov"

Otázka je, čo je tým záujmom. Plniť želania nahnevaného klienta, ktorý si práve prečítal vyjadrenie druhej strany a potrebuje sa okamžite pomstiť? Doživotné hádky a spory s bývalým partnerom? Byť neustále v strachu z toho, ako sa mi ex pomstí?
Alebo pomoc klientovi, aby sa upokojil, byť mu oporou v ťažkom období, priviesť ho späť do normálneho života? Pomoc v hľadaní čo najlepšieho riešenia pre dieťa, ktoré bude vyhovovať aj obom rodičom?
Je vôbec možné nadradiť záujem klienta nad najlepší záujem dieťaťa (v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa)?

"Nedá sa to"

Áno, aj takýto "argument" sme už počuli od ľudí, ktorí sú proti Cochemskému prístupu, ale nevedia prečo. Jednoducho im to príde nemožné.
Je dôležité si uvedomiť, že základom Cochemu je zmena myslenia a nazerania na situáciu rodičov v konflikte. Kto toto dokáže, ten pochopí, že je možné pracovať s rodičmi a viesť ich k dohode. Samozrejme, je dôležité dodržiavať princípy, inak budú výsledky slabé.
Cochemská prax nie je len teória, ide o postup overený dlhoročným uplatňovaním s jednoznačnými výsledkami.