Je to Cochemská prax alebo nie?

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Na Slovensku sa čoraz viac hovorí o Cochemskej praxi. Už dnes sa vám dokonca môže stať, že dostanete od súdu informáciu, že pri rodičovských sporoch o dieťa súd postupuje podľa Cochemskej praxe. Výborne, tešíme sa, lebo výsledkom by malo byť, že spory o dieťa budú ukončené vzájomnou dohodou rodičov.

Sme radi, že prispievame k šíreniu Cochemskej praxe v našej krajine, napríklad aj informáciami na tomto webe. Postupne si však všímame, že čím viac ľudí o Cochemskej praxi hovorí, tým menej presné sú uvádzané informácie. Cochemská prax bola výborne popísaná pánom Jürgenom Rudolphom v knihe "Si moje dieťa". Vrele vám ju odporúčame, ak máte záujem dozvedieť sa niečo bližšie o Cochemskej praxi. Ak ju nemáte k dispozícii, stručnejší popis Cochemskej praxe je v prednáške Jürgena Rudolpha s názvom "INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PROFESIÍ PRI KONFLIKTE RODIČOV" na našom webe.

Ak si zhrnieme informácie od Jürgena Rudolpha, môžeme zistiť, kedy ide skutočne o Cochemskú prax v takom poňatí, ako ju prevádzkoval interdisciplinárny tím v Cocheme.

Zároveň pochopíme, že o Cochemskú prax nejde, ak:

- výsledkom konania je rozhodnutie súdu; pretože pri Cochemskej praxi je výsledkom dohoda rodičov

- nespolupracujú všetky profesie; pretože pri Cochemskej praxi všetky profesie navzájom koordinovane spolupracujú

- súd alebo úrady sa rodičom dlho nevenujú (viac ako mesiac); pretože pri Cochemskej praxi sa využíva včasná intervencia (do 14 dní), aby sa zabránilo eskalácii rodičovského konfliktu

- sa nezohľadňuje perspektíva dieťaťa; pretože pri Cochemskej praxi je pozornosť rodičov smerovaná na perspektívu dieťaťa

- jedna profesia riadi ostatné profesie alebo riadi tím; pretože pri Cochemskej praxi sú si spolupracujúce profesie rovnocenné

- jedna profesia vykonáva prácu inej profesie; pretože pri Cochemskej praxi si každá profesia plní svoje úlohy, je na ne najlepším odborníkom

- na rodičov je vytváraný nátlak, aby čo najrýchlejšie uzatvorili dohodu; pretože pri Cochemskej praxi je rodičom vysvetlená ich rodičovská zodpovednosť (potreba nájsť spoločné riešenie), zároveň im je preukázaná dôvera a poskytnutá pomoc, aby uzatvorili dohodu kvalitnú a trvácnu

- rodič môže otvorene alebo skryto nespolupracovať; pretože pri Cochemskej praxi je neschopnosť alebo neochota spolupracovať s druhým rodičom hodnotená ako konanie proti záujmu dieťaťa a zníženie rodičovských schopností

- rodič manipuluje profesionálmi; pretože pri Cochemskej praxi sú zástupcovia profesií odborníkmi, ktorí ovládajú svoju prácu, poznajú svoju úlohu, majú pre ňu vytvorené podmienky, disponujú odbornými podkladmi a materiálmi, kontinuálne sa vzdelávajú a ostatné profesie im pomáhajú.