Opis Cochemskej praxe od Jürgena Rudolpha

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PROFESIÍ PRI KONFLIKTE RODIČOV
Jürgen Rudolph

Prax interdisciplinárnej spolupráce profesií/inštitúcií pri konflikte rodičov (v Nemecku označovaná ako Cochemská prax) zohľadňuje situáciu detí dotknutých rodičovským konfliktom a okrem iného si kladie za cieľ dosiahnuť zmeny postojov strán v konflikte, tj. rodičov. To sa však môže podariť len vtedy, ak u profesií zaoberajúcich sa rodičovským konfliktom príde k zmene v prístupe a myslení. K tomu je potrebné zodpovedajúce vzdelanie a nadväzujúce zvyšovanie kvalifikácie, týkajúce sa okrem iného základných informácií o dynamike rozpadajúcich sa rodín a techník interdisciplinárnej spolupráce.
Rozhodujúcu úlohu pritom hrá včasná intervencia do záležitostí týkajúcich sa dieťaťa, ktorú nie je možné zamieňať s „krátkym procesom“.

I.
Stanovenie cieľa, základy a spôsob práce vhodnej interdisciplinárnej spolupráce (Cochemskej praxe) sú teda opísané nasledovne:

1.
Cieľ: Obnovenie schopnosti rodičov spoločne konať aj vo vysoko konfliktných prípadoch. Tento cieľ sa nezameriava na rodinnú situáciu pred fázou rozchodu, ale na možnosti rodičov v ich novej životnej situácii. Ide teda o veľmi minimalistické stanovenie cieľa, totiž prinútiť rodičov opäť k vzájomnému dialógu kvôli najzákladnejším potrebám detí. Ako výsledok - aj súdneho konania - má vzísť rozhodnutie: rozhodnutie rodičov. Na základe skúseností všetkých profesií bolo zatiaľ zistené: Rodičia, ktorých pohľad na vec je ovplyvnený vysoko vyhroteným partnerským konfliktom, ktorý ich zbavuje ich rodičovskej autonómie, často nie sú schopní vnímať záujmy a priania svojich detí (perspektívu detí) a preto ich ani nemôžu napĺňať. Aby mohli pomôcť rodičom zmeniť ich uhol pohľadu, najskôr museli profesie zaoberajúce sa rodičovským konfliktom zmeniť svoj pohľad na vec a orientovať sa na perspektívu detí.

2.
Prostriedok: Konkrétna realizácia prepojenia jednotlivých profesií. Pracovná skupina začala neodkladne pracovať na vytvorení siete, v ktorej všetci zúčastnení súhlasili, že budú bezprostredne k dispozícii ako kontaktné osoby i spolupracujúci partneri pre všetky ostatné profesie. Sieť vytvorená profesiami s cieľom dosiahnuť aspoň minimálnu zhodu medzi rodičmi následne stanovila podmienky rodičovského konfliktu; to znamená, že profesie - a tým aj deti - už neboli nástrojmi v rukách hádajúcich sa rodičov, ale prevzali na seba riadenie ich konfliktu.

3.
Spôsob: Prepojenie právomocí a činností. V snahe dosiahnuť spoločne vytýčený cieľ má každá profesia možnosť kedykoľvek využiť právomoci a činnosti, ktoré vykonáva iná profesia. Ak napríklad matky alebo otcovia vo vyhrotenom konflikte využijú pomoc advokáta, apelujú advokáti na rodičov ešte pred začatím súdneho konania, aby využili ponuku podpory zo strany poradne, resp. orgánu starostlivosti o deti. Ak sú už v tomto štádiu obaja rodičia zastúpení advokátmi, títo sa spolu spoja, aby rodičov podporili vo vhodnom spôsobe správania. Táto iniciatíva advokátov viedla k tomu, že mnoho hádajúcich sa rodičov, ešte predtým, ako sa začalo súdne konanie, sa informovalo o možnosti poradenstva, ktoré ponúka orgán starostlivosti o dieťa, resp. iné poradenské miesta. Následkom toho sa aspoň v časti sporov podarilo vyhnúť súdnemu konaniu. Ak v ostatných konfliktných prípadoch bol podaný návrh na začatie konania na súd, mohla byť poradenská pomoc, ktorú rodičia už využili, zapojená do riadenia. Ak sa spoja rodičia s niektorou zo zvyšných inštitúcií/profesií, napr. poradňou alebo orgánom starostlivosti o dieťa, namiesto vyhľadania advokáta, sú už tu, okrem toho, že im je poskytnutá pomoc pri riešení konfliktu, informovaní o funkcii a spolupôsobení zapojených profesií a ich cieli.

4.
Základ: Rovnocennosť jednotlivých činností. Profesie a inštitúcie zaoberajúce sa rodičovským konfliktom, teda mediátori, poradne, orgán starostlivosti o deti, advokáti, rodinný súd a súdni znalci, sa môžu vďaka pravidlám uvedeným v dohovore, ktorý bol prijatý v Cocheme, takmer ideálnym spôsobom dopĺňať. Z tohto dôvodu musí byť kvalita činností poskytovaných všetkými profesiami považovaná za rovnocennú. Toto hodnotenie je základom prepojenia jednotlivých právomocí a súčasne nie je v rozpore s rozdielnymi funkciami a nastavením úloh zapojených inštitúcií a profesií. To vychádza z poznatku, že ak sa na spolupráci nepodieľa čo len jediná spomínaná profesia, zostávajúca sieť nemôže fungovať a tým je tu popísaná prax nerealizovateľná. Uvedomenie si hraníc vlastných právomocí, a s tým spojené vedomie, že väčšie šance na úspech sa ponúkajú pri využití príslušných právomocí ostatných, potvrdzuje túto tézu: Celok je viac ako súhrn jeho častí.
Pre lepšie znázornenie je možné uviesť porovnanie s automobilom: Rodinnému súdu patrí funkcia motora. Ak chýba len jediné koleso v tejto konštrukcii, nie je viac schopný pohybu, aj keby zostávajúce súčiastky boli v tej najlepšej kvalite.

5.
Bezpodmienečne nutný prvok spôsobu práce: Včasná intervencia. Je základným preventívnym nástrojom pracovnej siete a je dokázané, že má na konflikt vyslovene zmierňujúci vplyv.

II.
Úkony, vykonávané profesiami zapojenými do riešenia záležitostí týkajúcich sa dieťaťa, sa dajú najlepšie znázorniť na tzv. štandardnom priebehu:

1.
Advokáti: V praxi bolo preukázané, že vo vysoko konfliktných konaniach týkajúcich sa detí boli obaja rodičia najneskôr v priebehu poručenského konania zastúpení advokátom. Pritom sa nezriedka ukázalo, že advokátmi vyhotovené písomné podania na začatie konania sú schopné vyvolať nedorozumenia a tým posilniť riziko konfliktu. Príčina tkvie často v tom, že informácie, ktoré rodičia dajú advokátom, sú týmito formulované "právnicky", tzn. vnímané a prednesené takým spôsobom, ktorý sa zdá byť najvhodnejší pre želané súdne rozhodnutie.
Keď druhý z rodičov dostane takúto písomnosť, aby sa k nej vyjadril, spravidla vôbec nie je schopný rozpoznať v opísanom skutkovom stave čo i len náznak vlastného konania. Potom požiada ním povereného advokáta, aby sa s takým podaním vysporiadal. Za týmto účelom oznámi svojmu advokátovi potrebné informácie, ktoré nielen vyvracajú jemu na ťarchu tvrdené negatívne vlastnosti, ale navyše majú dokázať, že je to práve ten druhý rodič, ktorý sa ukázal v každom ohľade ako úplne nespôsobilý. Tým sa výmena názorov dostáva do štádia, kedy sa bude zaoberať nie deťmi, ale sama sebou a svojimi protagonistami, rodičmi. Bude prané tzv. "špinavé prádlo". Rozchodu často predchádzajúce urážky sa dočkajú štruktúrovaného pokračovania. V tejto aréne, kde sa odohráva rodinná tragédia, nie je miesto pre perspektívu dieťaťa.
Aby bolo tomuto takmer obligátnemu fenoménu zamedzené, zaviazali sa advokáti v Cochemskom dohovore okrem iného k tomu, že v konaniach vo veciach práva na určenie miesta pobytu (predtým vo veciach konania o starostlivosti), resp. konaniach o úpravu styku nebudú využívané konfliktné stratégie. S výnimkou návrhu na začatie konania obmedzeného na nevyhnutný popis skutkového stavu nedôjde k žiadnej ďalšej výmene písomností, aby ústne konanie - vo veciach týkajúcich sa detí nariaďované prednostne - dostalo potrebný priestor pre urovnanie konfliktu. Všetci advokáti sa zhodujú v tom, že týmto vznikla nová úroveň dôvery, ktorá značnou mierou prispieva k zmierneniu rodičovského konfliktu. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že v tradičnom prístupe a vystupovaní v poručenskom konaní bola profesia advokátov často vnímaná orgánmi starostlivosti o dieťa a sudcami ako konflikt vyostrujúca. Tento dojem plynul najmä z toho, že tradičné zaobchádzanie zúčastnených profesií s rodičovským konfliktom splnomocnenca rodičov priamo núti k tomu, aby "prali špinavé prádlo", aby neohrozili pozície svojich mandantov.
Naproti tomu sa ukázal pravý opak: Advokáti sa v porovnaní s ostatnými zainteresovanými profesiami prejavili ako najotvorenejšia profesia v systéme interdisciplinárnej spolupráce a spôsobe riešenia rodičovských konfliktov. Avšak za bezpodmienečného splnenia jedného predpokladu: Ďalej popísané realizácie musia spoľahlivo fungovať bez akýchkoľvek výhrad.

2.
Rodinný súd: Úloha rodinného súdu spočíva v nariadení termínu v konaniach vo veci konfliktov týkajúcich sa detí bez ohľadu na konkrétny predmet sporu v priebehu dvoch týždňov od podania návrhu. Tohto konania sa zúčastnia rodičia, advokáti a príslušní pracovníci orgánu starostlivosti o dieťa.
Vzhľadom k podstatnému vyťaženiu rodinného súdu je toto prednostné nariaďovanie termínu vo veciach týkajúcich sa detí na úkor iných konaní. Priorita, ktorá je tým vyhradená sporom vo veciach detí, je odôvodnená dynamickou životnou situáciou detí a jej základnými dopadmi. Ak sa upevní aktuálny status quo dieťaťa v rodičovskom konflikte, mizne šanca na akúkoľvek inú úpravu. Aj v prípade, že by táto bola pôvodne najviac v súlade so záujmom dieťaťa. To platí najmä pre najmladšie deti, u ktorých prerušenie kontaktu s jedným rodičom na šesť mesiacov nezriedka vedie k trvalej strate tohto rodiča. Bezodkladná intervencia rodinného súdu, ktorej podstata môže spočívať aj vo včasnom rozhovore so všetkými zúčastnenými, predstavuje svojím spôsobom už nejakú reguláciu a vyrovná sa rozhodnutiu.
Procesný postup súdu takisto zodpovedá vyššie opísanej dohode advokátov, ktorá by inak vyšla naprázdno. Na súdnom pojednávaní, ktoré je nariadené v najbližšom možnom termíne, začína teda rozhovor so všetkými zúčastnenými "od nuly". Druhému rodičovi neplynú z toho, že ani on, ani jeho advokát nepredložil žiadne vyjadrenie, žiadne nevýhody. Naopak obaja rodičia dostanú na prvom rokovaní najprv širokú možnosť prezentovať svoje stanoviská. Často k tomu dochádza u vysoko konfliktných stretov, pre ktoré to prináša dve podstatné výhody. Po prvé sa vo väčšine prípadov odkryjú skutočné príčiny konfliktu, za druhé je možné pozorovať, že táto "bublina" spôsobuje pred, z pohľadu rodičov, kompetentným publikom, počiatok procesu upokojenia konfliktu. Ten môže byť následne úspešne uzavretý buď už počas ústneho pojednávania, alebo neskôr s pomocou ďalších zúčastnených profesií.

3.
Orgán starostlivosti o dieťa: Orgán starostlivosti o dieťa sa v Cochemskom dohovore zaviazal okrem iného v tom zmysle, že ešte pred rýchlo nariadeným súdnym konaním nadviaže intenzívny kontakt so všetkými účastníkmi v dotknutej rodine a že sa bude zúčastňovať všetkých ústnych rokovaní. Naproti tomu je orgán starostlivosti o dieťa oslobodený od povinnosti vyhotovovať písomné správy. Táto úprava je všetkými zúčastnenými vnímaná ako výhoda; predovšetkým je nutné zdôrazniť, že stanovisko pracovníka orgánu starostlivosti o dieťa prednesené pri ústnom pojednávaní je v dôsledku rýchleho nariadenia pojednávania vysoko aktuálne a spravidla tak predstavuje veľmi kvalifikovaný základ pre rozhovor. Naviac sa pracovníkom orgánu starostlivosti o dieťa často podarí vypracovať s rodičmi pod tlakom blížiaceho sa súdneho pojednávania priateľské riešenie.

4.
Poradňa: Ak sa pri súdnom rokovaní nepodarí dosiahnuť s hádajúcimi sa rodičmi priateľské riešenie, sú využité ďalšie možnosti riešenia, ktoré ponúkajú poradne.
K tomu potrebná spoluúčasť rodičov je od nich vyžadovaná ako nepostrádateľná súčasť ich zodpovednosti a tým ich rodičovskej starostlivosti. Ak sa ukáže v priebehu rokovaní, že rodičia (ešte) nie sú schopní spolu komunikovať na úrovni, ktorá by umožňovala nejakú úpravu, je konanie prerušené. Ešte z ústneho pojednávania sprevádza pracovník alebo pracovníčka orgánu starostlivosti o dieťa rodičov do poradne, ktorá bezodkladne - najneskôr v priebehu dvoch týždňov - s rodičmi dohodne prvý termín.
Kým rodičia jasne cítia, že snaha o riešenie ich sporu pokračuje, poradňa môže úplne autonómne rozhodnúť, ako bude pri ďalšej práci s rodičovským sporom postupovať - ​​aj čo do dĺžky trvania. V priebehu poskytovania pomoci poradňou neprebieha medzi poradňou a súdom žiadna korešpondencia; ak je potrebné získať alebo oznámiť nejaké informácie, prebieha komunikácia na úrovni rodinný súd / advokáti.
Pri prvom súdnom pojednávaní bol už stanovený termín ďalšieho rokovania, na ktorom bude súd vychádzať z výsledkov poradenstva za uplynulých šesť mesiacov. Na tomto rokovaní je potom zaprotokolované rodičmi nájdené riešenie. Ak sa nepodarilo do ďalšieho rokovania vypracovať s rodičmi dohodu, advokáti na to včas upozornia súd a požiadajú, aby súd určil nový termín po uplynutí doby, ktorú navrhnú.

5.
Súdni znalci: V prípadoch, keď sa zdá, že bude lepšie nechať vypracovať psychologický posudok na rodinu, než využiť možnosť poradenskej pomoci, je súdom stanovený vhodný znalec. Znalci majú súdu súčasne predniesť návrhy riešení a sú zaviazaní k tomu, aby s rodičmi vypracovali riešenie. Pritom sú znalci v kontakte s advokátmi a súdom a sú pri svojej práci, zameranej na riešenie, podporovaní ostatnými zapojenými profesiami. Súd stanoví ďalší termín rokovania spravidla bezprostredne po odovzdaní znaleckého posudku, ktorý by znalci mali vypracovať do dvoch mesiacov. Ak dôjde v priebehu činnosti znalca k dohode rodičov, nie je nutné vypracovávať písomný posudok.

III.
Naviac môžu byť zapojené ďalšie profesie, ako napr. opatrovníci alebo mediátori.

IV.
Interdisciplinárna prax všetkých profesií/inštitúcií zaoberajúcich sa rodičovským konfliktom v obvode súdu Cochem je často označovaná ako "Cochemský model" a tým môže dochádzať k nedorozumeniam. Tie spočívajú predovšetkým v tom, že s pojmom "model" sa často spája predstava statickej konštrukcie, zatiaľ čo tu popísaná Cochemská prax predstavuje pravý opak.
Cochemská prax podlieha neustálemu otvorenému vývoju, nielen preto, že sprevádza spoločenský proces, konkrétne rozpad rodiny vo všetkých jeho aspektoch, a v jeho dynamike ho nielen sleduje, ale navyše k nemu pristupuje aj preventívne a umierňuje ho. Pôsobenie týchto zmien je zaručené predovšetkým formou a obsahom interdisciplinárnej spolupráce, rovnako tak jej priehľadnosťou, ako bude popísané následne.

Činnosť a správa: Reprezentanti a spolupracovníci všetkých skôr popísaných profesií a inštitúcií (advokáti, rodinný súd, orgán starostlivosti o dieťa, poradňa a súdni znalci) sa stretávajú raz mesačne, aby porovnali efektivitu nielen spolupráce, ale aj individuálneho spôsobu práce s predtým popísanou dohodou o cieľoch. Tieto mesačné stretnutia sa konajú striedavo u niektorej zo zúčastnených profesií, resp. inštitúcií, tzn. na rodinnom súde, na orgáne starostlivosti o dieťa, v poradni, rovnako ako v advokátskej kancelárii. Vedenie konkrétneho stretnutia prevezme vždy hostiteľská profesia. Stretnutia začínajú o 18 hodine predovšetkým preto, aby sa umožnila účasť aj advokátom. Na každom stretnutí je stanovený aj termín a miesto pre stretnutia v nasledujúcom mesiaci. O každom stretnutí je vyhotovený protokol, aby aj osoby, ktoré sa nemohli zúčastniť jedného alebo viacerých stretnutí, boli informované o aktuálnom stave. Logistika, tzn. predovšetkým komunikácia medzi stretnutiami, ako pozvánky, zasielanie protokolov, odovzdávanie informácií, starostlivosť o domovskú stránku, atď., je prenechaná orgánu starostlivosti o dieťa.
Stretnutia pozostávajú spravidla z troch častí:
1. Prerokovanie aktuálnych informácií a otázok,
2. Zhodnotenie spolupráce a právomocí,
3. Interné a externé zvyšovanie kvalifikácie podľa pravidiel stredne-, resp. dlhodobo vypracovaného katalógu tém k problematickým okruhom ako
- dieťa v rozvodovom konaní
- nepretržitá rodičovská zodpovednosť a právo starostlivosti
- medzinárodné/multikultúrne rodinné štruktúry a konflikty
- poručenské právo - právo na výživné
- asistovaný styk
- deti postihnuté rozvodom alebo rozchodom v jasliach a v škole
- násilie na deťoch
- sexuálne zneužívanie
- deti v pestúnskych rodinách
- väzby dieťaťa
- odcudzujúci rodičia
- ukradnuté deti
- opatrovník (advokát dieťaťa)
- mediácia (sprostredkovanie) a jej možnosti
- a mnoho ďalších

V.
Aby tieto štandardy boli zaistené, najmä celoplošne upravené, sú potrebné záväzné právne rámcové podmienky, ktoré popisujú ako nutné vzdelanie, tak organizáciu vhodne prepojenej spolupráce. Tejto povinnosti musí tiež zodpovedať vhodná ponuka vzdelania a zvyšovania kvalifikácie. Pritom sa už pri početných takýchto vzdelávacích a doškoľovacích akciách ukázalo, že majú byť vykonávané interdisciplinárne, tzn. od všetkých profesií pre všetky profesie.