Profesie

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Úlohy jednotlivých profesií v interdisciplinárnej spolupráci (Cochemská prax):

Advokáti:

Súd:

SPODaSK:

 • do 14 dní poučí oboch rodičov s vysvetlením, podpísané poučenie odovzdá každému rodičovi
 • stretáva sa s oboma rodičmi súčasne
 • ponúka rodičom odbornú pomoc a sprostredkuje ju
 • zapíše podstatu stretnutia s rodičmi a zaznamená ponúknutú odbornú pomoc
 • zúčastňuje sa pojednávaní (aj neformálnych stretnutí) na súde
 • informácie súdu poskytuje ústne
 • bytové pomery preveruje len v prípadoch, kedy je vážne podozrenie na veľké nedostatky

Rodinní mediátori:

 • pomocou mediácie sa snažia s rodičmi dosiahnuť spoločnú dohodu
 • informujú súd a SPODaSK, ak sa nedarí pokročiť v mediácii alebo ak rodič/rodičia odmietajú spoluprácu, sú pasívni
 • navrhujú zapojenie ďalších profesií

Psychológovia, pároví terapeuti, poradne:

 • pomáhajú rodičom vnímať perspektívu dieťaťa, odlíšiť ju od záujmov rodiča
 • pomáhajú rodičom psychicky spracovať rozchod s partnerom
 • pomáhajú rodičom k opätovnej vzájomnej komunikácii
 • pomáhajú rodičovi pochopiť druhého rodiča
 • vedú rodičov k zbližovaniu názorov

Znalci:

 • v lehote do 2 mesiacov vypracujú znalecký posudok
 • ak príde k spoločnej dohode rodičov pred odovzdaním znaleckého posudku, nie je potrebné ho vyhotoviť
 • zisťujú názor dieťaťa
 • u rodiča môžu preveriť, či je schopný starať sa o dieťa, avšak neporovnávajú rodičov, nehľadajú lepšieho rodiča
 • vedú rodičov k zbližovaniu názorov