O nás

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Niečo o nás

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je šíriť myšlienku a realizáciu Cochemskej praxe, interdisciplinárnej spolupráce pri rozvodových / rozchodových situáciách rodičov najmä s ohľadom na deti a minimalizáciu negatívneho dopadu rozvodu / rozchodu na nich.

Náš tím

Phdr. Miroslava Kristinová Wieckowska – zakladateľka a predsedníčka o.z. COCHEMSKÁ PRAX.sk. Venujem sa párovému poradenstvu a rodinnej mediácii. Najmä pri rodinnej mediácii sa často stretávam s bezmocnosťou jedného z rodičov, ktorý pre neschopnosť druhého rodiča uzavrieť etapu spoločného partnerského života bez pomsty a ubližovania, neochoty dohodnúť sa a zachovať si rodičovskú rolu a spoluprácu, sa dostáva do situácie, kedy ,,nápomocné“ inštitúcie nápomocné nie sú.

Práve naopak, svojou činnosťou resp. nečinnosťou prispievajú k eskalácii konfliktu a uprednostňovaniu jedného z rodičov. Za konflikt rodičov dieťa zodpovedné NIE JE, napriek tomu sa ho veľmi negatívne dotýka a negatívne ovplyvňuje v jeho psycho-sociálnom vývine. Deti sú naša budúcnosť a ich šťastie sa dotýka nás všetkých. Nie len rodič, ale sama mnohokrát pociťujem bezmocnosť v danej situácii, najmä keď viem, že stačí tak málo – vedieť odpustiť. Počula som už mnoho príbehov a prosieb o pomoc. Ale ako pomôcť, keď moje kompetencie majú svoje hranice? Keď poradenstvo aj mediácia sú dobrovoľné? Preto som sa rozhodla, že len počúvať nestačí, treba nahlas hovoriť o chybách a nedostatkoch, poukázať na potrebné zmeny, opakovať to do nekonečna kým nenastane zmena, pretože ak to dokážu zmeniť v iných krajinách, tak sa to dá aj na Slovensku.

Mgr. Mário Schwarz, PhD. – podpredseda o.z. COCHEMSKÁ PRAX.sk – pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Zaoberá sa problematikou psychológie rodiny. Okrem výučby pracuje v praxi aj ako mediátor v Poradni školskej a rodinnej mediácie.

Iveta Kačkovičová – členka výboru o.z. COCHEMSKÁ PRAX.sk

Bohuslav Lenghardt – revízor o.z. COCHEMSKÁ PRAX.sk - dobrovoľník, aktivista snažiaci sa o to, aby deti neprichádzali o rodičov, ani pri rozvode. Presadzuje, aby o životoch rodín a detí nerozhodovali úradníci, ale samotní rodičia a ich deti. Nerozumie, prečo úrady aj dnes deti niekomu zverujú ako zvery, keď deti majú svojich rodičov.

Náš cieľ

  • Záujem dieťaťa, zachovanie jeho rodinných väzieb a minimalizácia negatívnych následkov na dieťa pri rozvode/rozchode rodičov
  • Zmena zastaralého, neefektívneho, zdĺhavého a stereotypného spôsobu riešenia rozvodu/rozchodu rodičov
  • Etablovanie Cochemskej praxe v poradenskej, mediačnej, sociálnej, právnej a súdnej praxi
  • Ochrana práv dieťaťa a rodičovstva
  • Pomoc rodičom pri sporoch ohľadne dieťaťa
  • Spolupráca s kvalifikovanými odborníkmi
  • Zníženie finančných a časových nákladov na spory rodičov ohľadne detí
  • Rozširovanie teoretických a praktických zručností pri práci s rodinou
  • Zmeny v legislatíve – urýchlenie súdnych konaní, sankcie za nerešpektovanie rozhodnutia súdu, sankcie za krivé obvinenie, za manipuláciu dieťaťa, sankcie pre odborníkov podporujúcich rodičov v konflikte či vydávaním písomností bez vyjadrenia sa k danej veci druhého rodiča